Historie Prahy

Pro svou výhodnou strategickou, obchodní a geografickou polohu ve středu Čech se Praha stala centrem v 10. století vzniklého českého státu. Sloučením tří pražských měst, k nimž Karel IV. založil ještě Nové Město, vyrostl urbanistický celek, na němž se odráží celá historie českých zemí. Románské památky jsou svědky obchodního rozkvětu a rodící se moci, jež se piozději zračí ve vznosné gotické architektuře. Královskou cestou, od bývalého Králova dvora, na jehož místě dnes stojí vedle Prašné brány secesní obecní dům, přes Staré Město a Karlův most, jezdívali čeští králové ke své korunovaci na Pražský hrad. Renesance se v době vnitřními rozpory zmítaného státu neměla možnost příliš uplatnit, přesto se dnes obdivuje jednoduchým formám letohrádku Belvedéru. Baroko, symbol dlouhého národního útisku, svým monumentálním měřítkem přetváří a doplňuje středověké prostory města. Palác Albrechta z Valdštejna byl ve své době konkurencí panovnickému sídlu. Historizující architektura 19. století, se nakonec stala nástrojem národního uvědomění a obrození.
Pražské teritorium bylo osídleno již v pravěku, pravděpodobně od mladší doby kamenné (asi kolem r. 4000př. n. l.). Postupem času se pravěké osady přibližovaly z vyvýšených míst k toku Vltavy a někdy v 8. stol. n. l., kdy tu již žili Slované, posunulo se těžiště hospodářského života až na hradčanský ostroh a na území pozdější Malé Strany. Osada, která zde vznikla, stala se spolu s hradčanským areálem patrně základnou historické Prahy. Prahu - hradiště či osídlení pod ním - možno doložit již v 2. pol. 9. stol. Mluví o ní (Fraganeu) již geograf Bavorský (9. stol.) a historické prameny potvrzují, že koncem 9. stol. postavil na hradčanském ostrohu kníže Bořivoj první křesťanský kostel Panny Marie a krátce nato hradiště, které se stalo centrem formujícího se přemyslovského českého státu. V druhé polovině 10. století, kdy se v Čechách rozvíjela slavná říše Boleslavů a kdy založením pražského biskupství (973) došlo k odpoutání Čech od řezenské diecése, bylo pražské hradiště opevněno soustavou zdí, obepínajících celý ostroh od čelního západního příkopu až po Opyš na straně východní. Na této ploše stála již rotunda sv. Víta s biskupským palácem, knížecí palác, klášterní kostel sv. Jiří a řada roubených stavení. Středem hradního obvodu šla k jihu pod Svatovítskou rotundou příkrá průrva, kterou se do hradního prostoru vstupovalo jižní bránou. V období několika staletí Praha doslova rozkvetla a zaplnily ji památky různých slohů. Od kostela sv. Havla až po Národní divadlo. A to nebylo zdaleka všechno. Vývoj nezadržitelně pokračoval a pokračuje, takže je zřejmé, že krásných památek bude nadále přibývat.
Pro moderní Prahu se asi nejzásadnější událostí stala výstavba metra v roce 1967. Byla to doposud největší stavba v Praze. Tato výstavba byla zahájena trasou C.
Historie je velmi pestrá, komplikovaná a je složité zmínit všechny důležité informace. Avšak, kdo se chce o historii dozvědět něco více, měl by se vydat na toulku Prahou a po jejích nejkrásnějších památkách.

PRAHA